Net als elke publieke rechtspersoon, kent ook de Europese Unie organen. De vijf belangrijkste organen worden instellingen genoemd. Dit zijn: het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie en de Rekenkamer. Zij vinden hun basis in de verdragen en treden zowel op voor de Gemeenschappen als voor de andere beleidsdomeinen van de EU. Afhankelijk van hun optreden in de eerste, tweede of derde pijler, variëren ook de bevoegdheden en procedures die zij dienen te volgen.

Naast de instellingen, zijn er ook andere organen die hun basis vinden in de Gemeenschapsverdragen. De belangrijkste bij de besluitvorming betrokken organen binnen de EU zijn het Economisch en Sociaal Comité (ESC) en het Comité van de Regio´s. Beide organen adviseren de Raad, het Europees Parlement en de Commissie.

Gezien de hoeveelheid taken die de Commissie en de Raad hebben, delegeren zij bovendien vaak een deel van hun bevoegdheid aan agentschappen. Deze agentschappen worden speciaal in het leven geroepen voor de uitvoering van een specifiek deel van het gemeenschapsrecht. Zo voorziet bijvoorbeeld het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk de instellingen van wetenschappelijke en statistische informatie over arbeidsomstandigheden en voorziet het Europees Milieuagentschap de instellingen van informatie over het milieu. Daarnaast bestaat er een veelheid aan quasi-onafhankelijke communautaire organen die bestaan als onafhankelijke rechtspersoon.