Parlement

Grondslag

Het Europees Parlement vindt zijn grondslag in art. 189 tot 201 EG.

Samenstelling

Sinds de toetreding van nieuwe lidstaten bestaat het Europees Parlement uit 785 rechtstreeks verkozen leden (art. 190 EG). De Europarlverdeling van het aantal leden per land is vastgelegd in art. 190 EG. De verkiezingen voor het Parlement vinden om de vijf jaar plaats, volgens de nationale procedures van de lidstaten.

De Parlementsleden vertegenwoordigen, in tegenstelling tot de leden van de Raad, niet het land van herkomst. In het Parlement zijn zij dan ook niet ingedeeld naar nationaliteit, maar naar politieke gezindheid. Uit de vele nationale politieke partijen zijn acht politieke fracties voortgekomen. De fracties zijn:

Daarnaast zijn er de ´niet-ingeschrevenen´. Deze groep leden maakt geen deel uit van een fractie.

Het Parlement staat onder leiding van een voorzitter en een ´bureau´. Dit administratieve bestuursorgaan bestaat uit de voorzitter van het Europees Parlement, veertien ondervoorzitters en zes quaestoren met een adviserende stem.

Daarnaast is er een Conferentie van voorzitters. Dit is het politieke bestuursorgaan van het Parlement. Het bestaat uit de parlementsvoorzitter en de voorzitters van de verschillende fracties. Zij regelen de parlementaire werkzaamheden en stellen de onder andere de ontwerpagenda voor de plenaire vergadering vast.

De plenaire vergaderingen van het Parlement worden voorbereid door 20 vaste commissies. Daarnaast kan het Parlement ook tijdelijke commissies en subcommissies instellen.

Het Europees Parlement beschikt ook over een Secretariaat-generaal, dat zorg draagt voor de organisatie van alle werkzaamheden. Het secretariaat staat onder leiding van een secretaris-generaal en bestaat uit ongeveer 5000 ambtenaren.

Het Parlement heeft een zetel in Straatsburg, voor de maandelijkse plenaire vergaderingen en in Brussel, voor de commissievergaderingen en buitengewone vergaderingen.

Taken

Het Europees Parlement oefent de door het Verdrag aan deze instelling gegeven bevoegdheden uit (art. 189 EG). Het heeft medewetgevende bevoegdheden in de verschillende besluitvormingsprocedures en oefent controle uit op de Europese Commissie. Daarnaast beschikt het Parlement over budgettaire bevoegdheden. Het is betrokken bij het vaststellen van de begroting en verleent de Commissie al dan niet kwijting voor de uitvoering van de begroting.

Interne besluitvorming

De voorbereiding van besluiten gebeurt in de parlementaire commissies. Naar gelang het onderwerp van het Commissievoorstel, bereidt de parlementaire commissie op wiens beleidsterrein het onderwerp ligt een standpunt van het Europees Parlement voor. Een aangeduide rapporteur maakt een ontwerpverslag dat na beraadslaging in stemming wordt gebracht bij de parlementaire commissie. Als het voorstel wordt goedgekeurd, wordt het doorgestuurd naar de plenaire vergadering van het Europees Parlement.

Het Parlement kan vervolgens nog amenderen voordat het tot stemming overgaat. De door het Parlement genomen besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen, tenzij in het Verdrag anders is bepaald (art. 198 EG).

Publicaties

Veel informatie met betrekking tot de werkzaamheden van het Europese Parlement is te vinden op de website Europarl. Het Openbaar register van documenten van het Europees Parlement bevat referenties naar de documenten en hyperlinks naar de teksten van documenten die sinds december 2001 toegankelijk zijn voor het publiek. Met behulp van de databank van het register kunnen documenten worden gezocht, waarvan bepaald is dat zij rechtstreeks toegankelijk zijn.

Het onderdeel Activiteiten op de website van het EP geeft toegang tot documenten met betrekking tot de parlementaire werkzaamheden. Via dit onderdeel zijn onder parlementaire werkzaamheden en archievenzijn de zittingsdocumenten vanaf zittingsperiode 1994-1999 terug te zoeken, zoals

Verslagen van rapporteurs van vóór 1994 zijn verschenen op microfiche of zijn op te vragen bij het Europees Parlement. Om notulen of handelingen van oudere datum te vinden, zal gezocht moeten worden in het Publicatieblad van de Europese Unie. De notulen worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie serie C, terwijl de Handelingen gepubliceerd worden in de Bijlagen bij het Publicatieblad. Meer informatie over het opvragen van documenten is te vinden via Informatie over toegang tot documenten.

Voor het verwijzen naar zittingsdocumenten wordt vaak gebruik gemaakt van documentnummers. De zittingsdocumenten zijn onderverdeeld in drie categorieën.

De categorieën B en C waren voor de instelling van het Openbare Register geen openbare documenten. Een document uit de C-categorie is echter via de instelling waar het oorspronkelijk vandaan komt te vinden. De inhoud van documenten in de B-categorie is uit de notulen of handelingen van het Parlement te herleiden.

Het Bulletin van het Europese Parlement is een uitgave van het Directoraat Planning Parlementaire Werkzaamheden. Het bevat een overzicht van de werkzaamheden, teksten van verklaringen in het kader van het Gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid en overzichten van officiële stukken en benoemingen van rapporteurs. De periode voor 1990 is het Bulletin niet openbaar.

Het Europees Parlement geeft ook direct toegang tot de database Legislative Observatory (ook wel bekend onder de afkorting OEIL). Via de Legislative Observatory kan de stand van zaken in besluitvormingsprodedures bijgehouden worden. Het bestand bevat de procedures die op dit moment aanhangig zijn (onafhankelijk van de datum waarop de procedure gestart is) en afgeronde procedures vanaf juli 1994. In de databank zijn links opgenomen naar relevante documenten van de Commissie en het Parlement. Tevens wordt aangeven wat het eerstvolgende besluit in een procedure zal zijn en wanneer het verwacht kan worden. Voor Engels- en Franstalige gemeenschappelijke standpunten vanaf 1999 bestaat een aparte pagina.

Het onderdeel Actueel bevat persberichten en informatie per thema.