Rekenkamer

Grondslag

De Rekenkamer vindt zijn grondslag in art. 246 tot 248 EG.

Samenstelling

De Rekenkamer vindt zijn grondslag in art. 246 EG. Elke lidstaat vaardigt een onderdaan af die zitting neemt in de Rekenkamer. De leden worden gekozen uit personen die in hun eigen land behoren of hebben behoord tot de externe controle-instanties of die voor deze functie bijzonder geschikt zijn. De leden van de Rekenkamer worden door de Raad met gekwalificeerde meerderheid voor zes jaar benoemd. Uit hun midden kiezen de leden een voorzitter voor een periode van drie jaar. De leden en de voorzitter zijn na de ambtsperiode herbenoembaar respectievelijk herkiesbaar.

De leden van de Rekenkamer oefenen hun ambt geheel onafhankelijk uit in het belang van de gemeenschap. Zij mogen geen instructies aanvaarden van hun land van herkomst of met het ambt onverenigbare nevenfuncties aanvaarden.

De Rekenkamer is gevestigd in Luxemburg.

Taken en interne besluitvorming

De Rekenkamer heeft als taak de wettigheid en de regelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven te onderzoeken en tevens na te gaan of er een goed financieel beheer wordt gevoerd (248 lid 2). Na afsluiting van het begrotingsjaar stelt de Rekenkamer een jaarverslag op. Daarnaast legt de Rekenkamer elk jaar een verklaring voor aan het Europees Parlement en de Raad over de betrouwbaarheid van de rekeningen (248 lid 1).

Ook assisteert de Rekenkamer het Europees Parlement en de Raad bij de controle op de uitvoering van de begroting (248 lid 4). Op aanbeveling van de Raad, verleent het Europees Parlement namelijk aan de Commissie kwijting voor de uitvoering van de begroting (art. 276). Hiervoor onderzoekt het Parlement onder andere het financieel jaarverslag en de betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer. De verslagen van de Rekenkamer vormen aldus een belangrijk element voor de beslissing van het Parlement om al dan niet kwijting te verlenen aan de Commissie. Hoewel de weigering kwijting te verlenen officieel geen rechtsgevolgen heeft, is het een belangrijk politiek signaal dat wordt beschouwd als een verkapte motie van afkeuring van het door de Commissie gevoerde beleid.

De Rekenkamer kan ook kamers instellen om bepaalde categorieën verslagen of adviezen goed te keuren. Tenslotte worden de Rekenkamer en de nationale controle-instanties verondersteld samen te werken. De voorzitter van de Rekenkamer kan op grond hiervan een comité instellen dat contact onderhoudt met de voorzitters van de nationale controle-instanties.

De Rekenkamer neemt haar jaarverslagen, speciale verslagen of adviezen aan met meerderheid van stemmen van haar leden.

Publicaties

De site van de Europese Rekenkamer bevat onder een overzicht met Controleverslagen en adviezen, waaronder de Jaarverslagen vanaf 1977. De tekst van het jaarverslag wordt ook gepubliceerd in het Publicatieblad van Europese Unie, serie C.

Actuele informatie over activiteiten en het beleid van de Rekenkamer is terug te vinden via de Press room.