Logo ESC

Grondslag

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) vindt zijn grondslag in de artikelen 257 tot en met 262 EG en is opgericht bij de verdragen van Rome.

Samenstelling

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is een raadgevend orgaan. Sinds de uitbreiding van de Europese Unie bestaat het EESC uit 344 vertegenwoordigers uit alle sectoren van het economische en sociale leven. De leden zijn onderverdeeld in drie groepen: Werkgevers, Werknemers en Diverse Werkzaamheden. Zij worden door de Raad met eenparigheid van stemmen benoemd voor een periode van vier jaar en zijn herbenoembaar. Uit hun midden kiezen zij voor een periode van twee jaar een voorzitter en een bureau.

Taken en interne besluitvorming

De Raad en de Commissie zijn in bepaalde gevallen verplicht voor het nemen van een besluit advies te vragen aan het EESC. Ook kunnen Raad, Commissie of Parlement het orgaan uit eigen beweging om advies vragen. Daarnaast heeft het comité het recht om op eigen initiatief adviezen uit te brengen. De adviezen spitsen zich toe op besluiten met gevolgen op economisch en sociaal gebied.

Het Comité vergadert in voltallige vergadering en stelt met een gewone meerderheid zijn adviezen vast. Deze worden gezonden aan de instellingen en gepubliceerd in het Publicatieblad.

Hoewel de adviezen voor de instellingen niet bindend zijn, wordt er - vooral als ze door het comité met grote meerderheid zijn vastgesteld - wel waarde aan gehecht. Door het EESC kunnen de sociale partners invloed uitoefenen op de besluitvorming.

Publicaties

De belangrijkste publicaties van het Europees Economisch en Sociaal Comité zijn de adviezen (opinions). De teksten van de adviezen worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, serie C. De teksten van de adviezen zijn vanaf 1990 terug te vinden via de optie Advies Zoeken op de homepage van het EESC.

Het Jaarverslag van het Europees Economisch en Sociaal Comité wordt uitgeven in boekvorm en geeft per thema een overzicht van de werkzaamheden en activiteiten. Tevens bevat het verslag lijsten van uitgebrachte adviezen, informatieve rapporten en initiatiefadviezen.

Het EESC heeft tevens een Register van documenten waarin documenten zoals rapporten, notulen en resoluties vanaf ongeveer 2001 te vinden zijn.