Logo CvdR

Grondslag

Het Comité van de Regio´s is een raadgevend orgaan dat zijn grondslag vindt in de artikelen 263 tot en met 265 EG. Het werd ingesteld bij het Verdrag van Maastricht.

Samenstelling

Het Comité van de Regio´s bestaat uit vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden. In art. 263 EG is bepaald hoeveel leden elk van de lidstaten levert. Zij worden op voordracht van de lidstaten door de Raad met eenparigheid van stemmen voor een periode van vier jaar benoemd. Uit hun midden kiezen ze voor een periode van twee jaar een voorzitter en een bureau.

In het Verdrag van Nice is bepaald dat het aantal leden van het Comité beperkt is tot 350. Overeenkomstig het Verdrag van Nice moeten de leden van het Comité, door een politiek mandaat van de kiezer, gelieerd blijven aan de regionale en plaatselijke overheden die zij vertegenwoordigen.

Taken en interne besluitvorming

Het Comité van de Regio´s treedt op als de behartiger van belangen van lokale en regionale overheden. De Raad en de Commissie zijn in bepaalde gevallen verplicht voor het nemen van een besluit advies te vragen aan het Comité van de Regio´s. Ook kunnen Raad, Commissie of Parlement het orgaan uit eigen beweging om advies vragen. Daarnaast heeft het comité het recht om op eigen initiatief adviezen uit te brengen. De adviezen hebben vooral betrekking op beleidsterreinen die traditioneel tot de bevoegdheid van de lokale of de regionale overheden behoren, zoals sociale en economische samenhang, cultuur en onderwijs.

Het Comité vergadert in voltallige vergadering en stelt met een gewone meerderheid zijn adviezen vast. Deze worden gezonden aan de instellingen en gepubliceerd in het Publicatieblad.

Publicaties

De belangrijkste publicaties van het Comité van de Regio´s zijn de adviezen. De adviezen worden voorbereid door commissies. De teksten van de adviezen worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, serie C en in stencilvorm. Op de Internetpagina van het Comité van de Regio´s zijn de Adviezen vanaf 1994 terug te vinden.

Het Comité van de Regio´s heeft tevens een Elektronisch documenten register (EDR) waarin documenten zoals adviezen, rapporten, notulen, beleidsdocumenten en resoluties te vinden zijn.

Via de database TOAD (Transfer Of Administrative Documents) zijn werkdocumenten en andere documenten die betrekking hebben op de activiteiten van het Comité van de Regio´s op te vragen.

Actuele informatie over activiteiten en het beleid is te vinden via PERS op de Internet site.