Logo ECB

Grondslag

De Europese Centrale Bank (ECB) vindt zijn grondslag in de artikelen 8 en 105 tot en met 115 EG. De oprichting van de bank was voorzien in het Verdrag van Maastricht.

Samenstelling

Het Europese Stelsel van Centrale Banken (ESCB) bestaat uit de Europese Centrale Bank en uit de nationale centrale banken (art.107 EG). Het ESCB wordt bestuurd door de Raad van Bestuur en de Directie van de ECB (107 EG). De Directie bestaat uit een president, een vice-president en vier andere leden. Samen met de presidenten van de nationale centrale banken vormen zij de Raad van Bestuur van de ECB (112 EG).

De president, de vice-president en de overige leden van de Directie worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten benoemd, op aanbeveling van de Raad, die het Europees Parlement en de Raad van Bestuur van de ECB heeft geraadpleegd (art.112 EG). De personen moeten de nationaliteit hebben van één van de Lidstaten en beschikken over een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancair gebied. Zij worden voor een periode van acht jaar benoemd en zijn niet herbenoembaar.

De leden van het ESCB oefenen hun functie geheel onafhankelijk uit (art.108 EG). Opmerkelijk is dat zij niet alleen onafhankelijk opereren van nationale organen, maar ook van onafhankelijk van de gemeenschapsinstellingen.

Taken en interne besluitvorming

De ECB is verantwoordelijk voor het monetaire beleid van de Gemeenschap. Het heeft op dit terrein eigen de bevoegdheid tot het vaststellen van verordeningen en beschikkingen en kan aanbevelingen doen en adviezen uitbrengen. De laatste twee handelingen zijn niet-verbindend. De beschikkingen en verordeningen moeten worden gemotiveerd en bekendgemaakt in het Publicatieblad. Het ECB is bevoegd sancties op te leggen aan ondernemingen die de beschikkingen of verordeningen niet naleven (art. 110 EG).

Daarnaast werkt de ECB samen met de instellingen. Zo kan de voorzitter van de Raad en een lid van de Commissie zonder stemrecht deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB. Anderzijds wordt de president van de ECB uitgenodigd Raadsvergaderingen bij te wonen waar zaken met betrekking tot de doelstellingen en de taken van het ESCB worden besproken. De president van de ECB en de overige directieleden kunnen ook op eigen verzoek of op verzoek van het Europees Parlement worden gehoord door de bevoegde parlementaire commissies.

Jaarlijks stelt de ECB een verslag op over de werkzaamheden van het ESCB en over het monetair beleid. Dit wordt besproken in een algemeen debat door de Raad en het Parlement. Maar aangezien het ESCB geheel onafhankelijk opereert, kunnen zij geen daadwerkelijke invloed uitoefenen op het gevoerde beleid.

Publicaties

Verordeningen en beschikkingen van de Europese Centrale Bank worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, serie L. Aanbevelingen, adviezen en bekendmakingen zijn te vinden in het Publicatieblad van de Europese Unie, serie C.

Via het onderdeel Publications zijn de jaarverslagen, waarin jaarlijks een verslag van de werkzaamheden en een overzicht van de economische en monetaire ontwikkelingen in de Europese Unie wordt gegeven. Dit jaarverslag wordt ook gepubliceerd in boekvorm.

In het tijdschrift Monthly Bulletin worden artikelen over het monetaire beleid en statistische gegevens gepubliceerd.
Daarnaast brengt de Centrale Bank minstens elke 2 jaar een zogenaamd convergentieverslag uit. In dit verslag wordt onderzocht in hoeverre de lidstaten vooruitgang hebben geboekt bij de nakoming van de verplichtingen in het kader van de totstandbrenging van de Europese Monetaire Unie. Deze convergentieverslagen staan vanaf 1998 in elektronische vorm op de website van de ECB.