Procedure

In de Derde Pijler deelt de Commissie het recht van initiatief met de lidstaten (art. 34 EU). De Raad besluit in de regel met eenparigheid van stemmen. Over maatregelen ter uitvoering van besluiten op het niveau van de Unie, besluit de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

In tegenstelling tot in de tweede pijler doorbreekt een onthouding hier de unanimiteit wel en verhindert dus de aanneming van een besluit. In de derde pijler bestaat geen mogelijkheid van constructieve onthouding.

Voor het aannemen van kaderbesluiten en besluiten moet de Raad eerst het Parlement om advies vragen (art. 39 EU). Brengt het Parlement binnen de door de Raad voorgeschreven termijn van tenminste drie maanden geen advies uit, dan kan de Raad toch een besluit nemen.

Voor het aannemen van gemeenschappelijke standpunten is geen advies van het Parlement vereist.

Instrumenten

In de derde pijler neemt de Raad gemeenschappelijke standpunten aan en stelt het kaderbesluiten, besluiten en overeenkomsten tussen lidstaten vast (34 EU).

In de gemeenschappelijke standpunten wordt de aanpak van de Unie ten aanzien van een bepaalde aangelegenheid omschreven.

Kaderbesluiten dienen tot de onderlinge aanpassing van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten en zijn te vergelijken met richtlijnen uit de eerste pijler. Ook zij zijn verbindend voor de lidstaten ten aanzien van het te bereiken resultaat. Echter, rechtstreekse werking is bij een kaderbesluit uitgesloten.

Besluiten kunnen worden aangenomen voor elk ander doel op het beleidsterrein van de derde pijler, met uitsluiting van de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten. Besluiten zijn verbindend, maar ook hier is rechtstreekse werking nadrukkelijk uitgesloten.

De overeenkomsten tussen lidstaten worden door de Raad unaniem aangenomen (34 EU). De lidstaten dienen bovendien overeenkomstig de eigen grondwettelijke bepalingen de overeenkomst te ratificeren. De procedures moeten binnen een door de Raad bepaalde termijn in gang worden gezet. Zodra een overeenkomst door ten minste de helft van de lidstaten is aangenomen, treedt zij ten aanzien van deze lidstaten in werking.

Voor een overeenkomst met een derde staat, schrijft art. 38 EU dezelfde procedure voor.

Documenten en informatie over beleid inzake PolitiŽle en JustitiŽle Samenwerking in Strafzaken (PJSS) is te vinden via Justitiele samenwerking in strafzaken en het Europees Justitieel Netwerk in strafrechtelijke zaken .