Van alle bij de besluitvorming betrokken instellingen is de Raad voor NGO´s nog steeds het moeilijkst toegankelijk. Raadsbijeenkomsten zijn over het algemeen geheim en stukken worden niet zo gemakkelijk vrijgegeven. Vaak worden stukken alleen openbaar doordat ze naar andere instellingen als het Parlement worden gezonden, waar ze openbaar worden behandeld. Soms is een omweg via het nationale parlement noodzakelijk om een stuk te bemachtigen.

Raadsbesluiten worden voorbereid door werkgroepen onder leiding van het COREPER. In deze werkgroepen zitten nationale ambtenaren en vertegenwoordigers van verschillende ministeries. De Permanent Vertegenwoordigers in het COREPER proberen vervolgens consensus te bereiken over de diverse onderwerpen. Daarnaast zijn er gespecialiseerde comités die onder leiding van het COREPER besluiten voorbereiden.

Men zou kunnen zeggen dat het zwaartepunt van de feitelijke besluitvorming binnen de Raad bij het COREPER ligt. Tussen het COREPER en de NGO´s vindt geen geformaliseerd overleg plaats, maar wel meer en meer informeel overleg zodat rekening kan worden gehouden met wat in het maatschappelijk leven speelt. Ook hier zijn goede contacten binnen werkgroepen en met de Permanente Vertegenwoordiging onontbeerlijk voor NGO´s.