• Rechtsbronnen
 • Publicatieblad
 • Voorbereiding van wetgeving
 • Wetgeving
 • Implementatie in nationale wet- en regelgeving
 • Zoeken naar referenties van wet- en regelgeving


  Rechtsbronnen

  Publicatieblad

  Het Publicatieblad van de Europese Unie (PB) is de officiële en belangrijkste bron voor het vinden van wetgeving van de Europese Unie. Daarnaast is het Publicatieblad van de Europese Unie een belangrijke bron met informatie van de instellingen en organen van de Europese Unie. Het Publicatieblad van de Europese Unie verschijnt in alle officiële talen van de Europese Unie en bestaat uit een aantal onderdelen:

  De L- en C-serie van het Publicatieblad van de Europese Unie verschijnen sinds 1952 als tijdschrift en zijn over het algemeen terug te vinden in een Europees Documentatie Centrum. Vanaf 1998 worden deze series ook op cd-rom gepubliceerd en zijn ze beschikbaar via EURLEX.

  Voorbereiding van wetgeving

  Voordat de uiteindelijke tekst van bijvoorbeeld een richtlijn of verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie verschijnt, worden er in het besluitvormingsproces ook een reeks documenten gepubliceerd. Vaak kunnen dergelijke documenten inzicht geven in de achtergrond en ideeën achter bepaalde regelgeving. Voorstellen tot wetgeving van de Commissie verschijnen als COM-document. De fases van het besluitvormingsproces tussen de Commissie en de andere instellingen is te volgen via de databank PRELEX. PRELEX verwijst naar de vindplaats van documenten, geeft links naar de volledige tekst van documenten voor zover ze zijn opgenomen in EURLEX, maar ook naar persberichten uit Rapid en bijvoorbeeld een bespreking in het Bulletin van de EU. Bovendien bevat PRELEX ook gegevens over COM-documenten die geen voorstellen voor wetgeving inhouden, zoals bijvoorbeeld witboeken en verslagen. De inhoud van PRELEX komt grotendeels overeen met de via de site van het Parlement ter beschikking gestelde Legislative Observatory (OEIL). Deze databank kan geraadpleegd worden in het Engels of Frans. De stand van zaken in wetgevingsprocedures wordt bijgehouden en per fase wordt kort omschreven wat de inhoud is van het genomen besluit. Er zijn met name links opgenomen naar documenten van het Parlement. Een voordeel van de Observatory boven PRELEX is dat de eerste ook aangeeft wat het eerstvolgende besluit in een procedure is en wanneer dat verwacht kan worden.

 • Wetgeving

  Voor het vinden van wetgeving via Internet is EURLEX een belangrijke bron. Via deze databank zijn de teksten van richtlijnen, verordeningen etc. op te zoeken. Naast de teksten wordt bij de documenten onder de bibliografische gegevens informatie gegeven over wijzigingen en relaties met andere documenten. In EURLEX kan ook gezocht worden naar geconsolideerde teksten van wetgeving.
  De wetgeving is geordend volgens de principes van het Repertorium op de geldende gemeenschapswetgeving Deze analytische index bestaat uit 20 hoofdrubriekenrubrieken. Het Repertorium op het Internet wordt maandelijks geactualiseerd.

  Naast EURLEX zijn er ook commerciële produkten op de markt gebracht waarin Europese regelgeving te vinden is. Op de Nederlandse markt zijn dit EG-recht Online en Europmaat. Deze databanken bevatten allemaal volledige teksten van wetgeving en jurisprudentie.

  Implementatie in nationale wet- en regelgeving

  Lidstaten zijn verplicht om EG-richtlijnen om te zetten in nationale regelgeving. Er zijn een aantal manieren om te achterhalen op welke wijze Europese regelgeving in nationale wetgeving wordt geïmplementeerd. In de databanken zijn bij de teksten van richtlijnen overzichten te vinden van de nationale uitvoeringsregelingen. Deze overzichten zijn echter gebaseerd op informatie die de Commissie van de lidstaten heeft ontvangen, en is niet altijd compleet, en zoals eerder aangegeven is dit bestand niet vrij toegankelijk.
  Implementatie van EG-richtlijnen in de Nederlandse wetgeving vindt in veel gevallen plaats via een wetswijziging of nieuwe wetgeving. Wetsvoorstellen (kamerstukken) en Staatsbladen met wetteksten (vanaf 1 januari 1995) zijn op te zoeken via de website met officiële publicaties van Overheid.nl. Elk kwartaal stuurt het Ministerie van Buitenlandse Zaken een overzicht naar de Tweede Kamer waarin de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van Europese richtlijnen wordt gegeven. Dit overzicht verschijnt als Kamerstuk onder de titel Uitvoering EG-Richtlijnen (Kamerstuk 21109).

  Anticiperend op komende Europese regelgeving stuurt het ministerie van Buitenlandse Zaken met regelmaat zogenaamde fiches aan de Tweede Kamer, waarin voorstellen van de Commissie kort worden besproken en waarin wordt aangegeven wat de te verwachten consequenties zijn voor de nationale regelgeving. Deze fiches zijn terug te vinden in de Kamerstukken onder de titel Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (Kamerstuk 22112).
  Daarnaast biedt het boek Uitvoering EG-richtlijnen in Nederland, 1958-1997 door J.C. van Haersolte en V.P. Verkruissen (1998) een overzicht van implementatie van EG-richtlijnen in de Nederlandse wetgeving.

  In het kader van de controle op de totstandkoming van Europees beleid en Europese wetgeving heeft het Europees Bureau van de Eerste Kamer de website Parlementaire EuropaPoort ontwikkeld. Via deze website zijn op dit moment met name op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken openbare documenten van de Europese instellingen, Eerste en Tweede Kamer en ministeries te vinden, waarvan een gedeelte betrekking heeft op implementatie van Europese regelgeving.

  Zoeken naar referenties van wet- en regelgeving

  Het Bulletin van de Europese Unie is een goede bron voor het vinden van verwijzingen naar officiële documenten. Dit tijdschrift behandelt per thema de activiteiten van de Commissie en van de andere communautaire instellingen en geeft veel verwijzingen naar officiële documenten. Het verschijnt 10 keer per jaar en werd tot 2005 in alle officiële talen door het Secretariaat-generaal van de Europese Commissie uitgegeven. Vanaf 2005 verschijnt het Bulletin alleen nog in elektronische vorm in het Duits, Engels en Frans. Onregelmatig verschenen tot 2001 Supplementen van het Bulletin, waarin meestal een actueel onderwerp wordt behandeld. Vanaf 1996 is het Bulletin, exclusief de supplementen, te vinden op de Internetsite van de Commissie. Via een zoekmachine is het mogelijk om op onderwerp in de Bulletins vanaf 1994 te zoeken.