Naast wetgeving is rechtspraak een primaire bron van informatie met betrekking tot de besluitvorming binnen de Europese Unie. De rechtspraak afkomstig van het Hof van Justitie en sinds 1989 van het Gerecht van Eerste Aanleg wordt gepubliceerd in de Jurisprudentie van het Hof van Justitie. Behalve de tekst van de uitspraak wordt de conclusie van de Advocaat-Generaal opgenomen en aan de hand van trefwoorden wordt een samenvatting gegeven. Deze papieren uitgave is de enige authentieke bron waaruit de rechtspraak van het Hof van Justitie en van het Gerecht van eerste aanleg kan worden aangehaald. De jurisprudentie van het Gerecht van Eerste Aanleg betreffende het ambtenarenrecht is vanaf 1994 te vinden in een aparte losbladige uitgave onder de titel Jurisprudentie Ambtenarenrecht (JurAmbt). Deze uitspraken worden gepubliceerd in de procestaal. Teksten van zaken die daarna in hoger beroep door het Hof zijn gewezen, worden gepubliceerd in de Jurisprudentie van het Hof van Justitie .

Er gaat ruim een jaar overheen voordat de teksten van uitspraken in de definitieve en officiële vorm verschijnen. Om dit gat te vullen publiceert het Hof van Justitie voorlopige versies van de uitspraken en van de conclusies van de Advocaat-Generaal. De voorlopige versies van arresten verschenen oorspronkelijk alleen op papier in alle officiële talen, de zogenaamde Stencils. Deze voorlopige arresten en conclusies zijn vanaf 1997 te vinden op website van het Hof onder Recente rechtspraak en in EURLEX. De conclusies van de Advocaat-Generaal worden in eerste instantie alleen gepubliceerd in de procestaal en landstaal van de Advocaat-Generaal. Het kan vrij lang duren voordat de conclusies beschikbaar zijn in alle talen.

Via Rechtspraak is onder Rechtspraak op zaaknummer een op zaaknummer geordend register opgenomen. Dit register bevat de zaken die sinds 1953 aan het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen zijn voorgelegd. De index bestaat uit in twee gedeelten (van 1953-1988 en vanaf 1989) en is beschikbaar in het Frans en Engels. Via hyperlinks zijn de teksten van arresten uit de databank EURLEX op te roepen.

Het onderdeel Gerechtelijke werkzaamheden op de website van het Hof biedt via Kalenders en Weekoverzichten een overzicht van de rechterlijke werkzaamheden van het Hof en het Gerecht van eerste aanleg (vanaf 1997). Het bevat samenvattingen van de gewezen arresten en van conclusies van Advocaten-Generaal, een overzicht van aanhangig gemaakte zaken en de belangrijkste gebeurtenissen.

Teksten van arresten zijn ook terug te vinden in bestanden als EURLEX en EG-recht Online.

Uitspraken van het Hof van Justitie verschijnen ook in verschillende juridische tijdschriften, zoals in Sociaal-Economische Wetgeving, in het rechtspraakkatern van het Nederlands Juristenblad (NJB) of in Common Market Law Reports. Het betreft echter altijd een selectie van arresten, waarbij soms de volledige teksten worden gepubliceerd, maar vaak alleen samenvattingen en/of annotaties. Daarnaast worden in een aantal tijdschriften al dan niet regelmatig overzichten van de rechtspraak van het Hof gepubliceerd. Dergelijke publicaties zijn vooral geschikt om een beeld te vormen van belangrijkste ontwikkelingen in de Europese rechtspraak. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in het Nederlands Juristenblad onder de titel ´Kroniek van het Europees recht´ en in het Rechtskundig Weekblad onder de titel ´Kroniek van de rechtspraak van het Hof van Justitie´.

Wie op zoek is naar besprekingen van arresten kan gebruik maken van de franstalige uitgave Notes - references de doctrine (Rechtsgeleerde noten bij de arresten). In deze publicatie van het Hof van Justitie, die ook in een papieren uitgave verschijnt, zijn de arresten op zaaknummer gerangschikt en wordt per arrest verwezen naar annotaties of besprekingen in tijdschriften. Deze verwijzingen naar rechtsgeleerde noten zijn ook opgenomen als bibliografische gegevens bij de arresten in EURLEX en EG-recht Online.