Bij bronvermeldingen in literatuur of in publicaties van de instellingen van de Europese Unie wordt veel gebruik gemaakt van afkortingen. In de praktijk blijkt dat er nogal eens verschil bestaat tussen de citeerwijze die door de instellingen wordt gehanteerd en die in de juridische literatuur voorkomt. Om te komen tot meer eenvormigheid in de wijze van citeren in de juridische literatuur in Nederland, bestaat er sinds een aantal jaren de Leidraad voor juridische auteurs waarin richtlijnen staan voor het maken van verwijzingen.
Citation Manual for European Community Materials, samengesteld door de redactie van de Fordham International Law Journal is een equivalent voor het Engelse taalgebied, evenals het onderdeel 'International Materials' van de The Oxford Standard for the Citation of Legal Authorities (BIG OSCOLA). Ook de The English Style Guide van de Vertaaldienst van de Europese Commissie bevat veel bruikbare aanwijzingen.

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van citeerwijzen naar Europeesrechtelijke bronnen, waarbij zonodig de twee citeerwijzen naast elkaar worden gegeven. De citeerwijze van de instellingen wordt daarbij als eerste gegeven, vervolgens die van de leidraad. Voor de citeerwijze van de verdragsartikelen wordt verwezen naar de Citeerwijze van het Hof van Justitie.

Wetgeving

Sinds 1993 wordt bij regelgeving een uniforme notatie gebruikt. Met de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de Europese Unie is de benaming Europese Economische Gemeenschap (EEG) vervangen door Europese Gemeenschap (EG). Bij het citeren van verordeningen, richtlijnen, beschikkingen en besluiten moet dan ook onderscheid gemaakt worden tussen de benamingen vóór 1 november 1993 en die erna.

Vóór 1 november 1993:

Vanaf 1 november 1993:

Met ingang van het jaar 2000 wordt het jaartal voluit geschreven, bijvoorbeeld: Verordening (EG) nr.1563/2000 of Richtlijn 2000/42/EG.Het is bovendien gebruikelijk om niet alleen het nummer van de verordening of richtlijn te vermelden, maar ook de vindplaats in het Publicatieblad. Een volledige verwijzing ziet er dan als volgt uit:

of:

Het Publicatieblad

De nummering van het Publicatieblad van de Europese Unie (voor 1 februari 2003 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen geheten) is in de loop van de jaren een aantal keren gewijzigd, wat ook invloed heeft op de citeerwijze.

Jurisprudentie Hof van Justitie

Elke aan het Hof van Justitie voorgelegde zaak krijgt een zaaknummer. Sinds de instelling van het Gerecht van eerste aanleg (per 15 november 1989) wordt in de zaaknummers ook een onderscheid gemaakt in zaken die gewezen zijn door het Hof van Justitie (C-zaken) of door het Gerecht van eerste aanleg (T-zaken).

In sommige gevallen wordt het zaaknummer gevolgd door de letter ´P´ of ´R´. De P (pourvoi) betekent dat het een hoger beroep betreft van een zaak die in eerste instantie door het Gerecht van eerste aanleg is gewezen, bijvoorbeeld C-275/92 P. De R (reféré) geeft aan dat het een beschikking in kort geding van het Hof of van het Gerecht van eerste aanleg is, bijvoorbeeld T-13/91 R.

Bij het verwijzen naar uitspraken van het Hof is het niet voldoende het zaaknummer te vermelden, ook de datum van de uitspraak, (eventueel) partijnaam en vindplaats in de Jurisprudentie van het Hof van Justitie worden vermeld. Bij recente arresten kan het voorkomen dat de vindplaats in de Jurisprudentie nog niet bekend is. Een volledige verwijzing ziet er dan als volgt uit:

of:

De uitgave Jurisprudentie van het Hof van Justitie waarin de officiële teksten van uitspraken worden gepubliceerd is vanaf 1990 in twee delen gesplitst: deel I bevat uitspraken van het Hof van Justitie, terwijl in deel II uitspraken van het Gerecht van eerste aanleg zijn opgenomen. Volledige verwijzingen zien er dan respectievelijk uit als:

Deel I:

of:

Deel II:

of:

Documenten van de Europese Commissie

COM-documenten worden als volgt geciteerd:

Op COM-documenten die betrekking hebben op wetgeving staat ook een aanduiding die aangeeft welke besluitvormingsprocedure van toepassing is:

SEC-documenten worden als volgt geciteerd:

Het Bulletin wordt als volgt geciteerd:

of in het geval van een Supplement:

Documenten van het Europese Parlement

De nummering van zittingsdocumenten van het Europese Parlement bestaat uit een categorie-aanduiding (A, B of C), een cijfer waarmee de zittingsperiode wordt aangeduid, een nummer van het document en het jaar.

Soms wordt ook verwezen naar een PE-nummer b.v. PE285.964.Het betreft een nummering die binnen het Europese Parlement aan documenten wordt toegekend om ze in de besluitvormingsprocedure te kunnen identificeren. Via de Legislative Observatory is op deze nummering te zoeken.

Documenten van overige instellingen