Lobbygroeperingen
Over lobby
0 Over DEsite
1 Algemeen
2 Pijlerstructuur
3 Organen
4 Besluitvorming
5 Lobbygroeperingen
 • Over lobby
 • Commissie
 • Parlement
 • Raad
 • 6 Casuïstiek
  7 Informatie en publicaties

  Besluiten genomen in het kader van de EU kunnen enorme invloed hebben op allerlei sectoren van de samenleving. Voor bepaalde bedrijfstakken kan een besluit ingrijpende wijzigingen in de bedrijfsvoering noodzakelijk maken. Ook organisaties als die in het kader van de milieubeweging hebben baat bij bepaalde besluiten om hun doelstellingen te verwezenlijken. Om de besluitvorming de door hen gewenste richting te sturen, proberen vele organisaties invloed op het proces uit te oefenen, zodat de uitkomst ervan voor hen gunstig is.

  De laatste jaren zijn vele lobbygroeperingen in groten getale neergestreken in Brussel. Vaak worden zij aangeduid als Niet Gouvernementele Organisaties (NGO´s). Deze organisaties bestaan in verschillende vormen. Zo zijn er groepen die een bepaald algemeen belang behartigen, zoals de mensenrechtengroeperingen, of die opkomen voor hun eigen achterban als bij ouderengroeperingen. Hele grote bedrijven hebben soms een eigen kantoor, maar zijn vaak tevens per bedrijfstak internationaal aaneengesloten. Ook zijn er commerciële bureaus die tegen betaling hun diensten verrichten.

  Bij lobbyen moet niet meteen gedacht worden aan omkooppraktijken en aan bedenkelijke organisaties die middels slinkse praktijken hun doel willen bereiken. Het lobbyen zelf komt vaak neer op het op de juiste moment aan de juiste persoon verschaffen van de juiste informatie. Goede lobbyisten kennen het Brusselse labyrint en weten wanneer ze op welke plaats moeten zijn. Het gaat veelal om gerespecteerde, professionele organisaties.

  De verstrekte gegevens kunnen variëren van objectieve statistische gegevens en subjectieve visies op het beleid tot concrete amendementvoorstellen. Met de grote werkdruk is gedegen informatie over een bepaald onderwerp vaak meer dan welkom bij de betrokkenen van de instellingen.

  Het komt ook geregeld voor dat de instellingen zelf contact zoeken met een NGO als ze informatie willen. Soms vindt het contact ook plaats op een geformaliseerde basis. Dat instellingen waarde hechten aan NGO´s blijkt ook uit het feit dat sommige NGO´s subsidie krijgen.

  NGO´s werken niet bij elke instelling volgens hetzelfde stramien. Dit komt onder andere doordat de cultuur per instelling verschilt. Zo werkt de Commissie van oudsher erg nauw samen met NGO´s en is de Raad pas sinds kort meer toegankelijk geworden. Bovendien is de rol van elke instelling in het besluitvormingsproces verschillend. Daarom vereist elke instelling een eigen aanpak.